Grey Bushchat

Grey Bushchat

January 2009, Jim Corbett National Park.

Grey Bushchat (Saxicola ferrea)

Bookmark and Share